U bent hier

Hoge grondprijzen in Amsterdam

Hoge grondprijzen in Amsterdam

De huurprijzen in Amsterdam behoren tot de hoogste van Nederland. Uit het meest recente onderzoek van de gemeente Amsterdam (WiA 2015) blijkt dat maar liefst 57 procent van de Amsterdamse woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Koopwoningen in Amsterdam zijn zo gewild dat men er veel meer voor betaalt dan elders in ons land. Het gebrek aan middenhuurwoningen leidt tot hoge vrijesector huurprijzen. Particulieren die hun koopwoning verhuren, vragen bijvoorbeeld een hoge huur om hun hypotheeklasten te kunnen dekken. Er is dus behoefte aan meer betaalbare woningen in het middenhuursegment. Maar de realisatie daarvan blijkt in de praktijk toch wat lastig.

Egbert de Vries is directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties (AFWC). De AFWC wil samen met haar leden bijdragen aan goed en betaalbaar wonen in Amsterdam. Maar dat kan alleen als er voldoende bouwgrond beschikbaar komt.

De Vries: ‘In Amsterdam is weinig aanbod van het middensegment. Als Amsterdam een gemengde stad wil blijven, zijn er ook huizen voor het middensegment nodig. Het pleidooi hiervoor wordt dan ook steeds sterker. Het huidige aanbod van woningen in het middenhuursegment is bij de corporaties die lid zijn van de federatie beperkt. DUWO en Woonzorg Nederland bieden vooral sociale huurwoningen. De overige leden bieden wel in meer of mindere mate huurwoningen voor het middensegment aan. Ook komen er nu jaarlijks ongeveer 1.000 woningen voor het middenhuursegment bij, die voorheen nog sociaal werden verhuurd. Daarnaast is er al een voorraad van ongeveer 10.000 huidige vrij sector huurwoningen. Het gaat hier om niet-daeb-woningen die in het bezit zijn van corporaties. (Dit zijn woningen die aan alle doelgroepen kunnen worden verhuurd, red.)

De gemeenten en de huurdersvereniging hebben hierover prestatieafspraken gemaakt om er grotendeels huurwoningen in het middenhuursegment van te maken. Ook wij vinden het belangrijk dat er meer middensegment huurwoningen komen; er zijn immers genoeg belangstellenden voor, ook mensen die willen doorstromen uit de sociale huurwoningen. Maar die goede voornemens kunnen we alleen realiseren als er meer goede en betaalbare locaties voor nieuwbouw beschikbaar komen. Nieuwbouw is dus afhankelijk van beschikbare bouwgrond voor betaalbare middenhuurwoningen. De marktprijs van de grond is momenteel zo hoog dat het bouwen alleen maar rendabel is als je ook hele hoge huren vraagt. Je kunt je afvragen of het wel rendabel is om in Amsterdam voor het middensegment te gaan bouwen. We zijn erg verheugd dat er nu samenwerkingstafels komen, waarin de verschillende lokale partijen deze problemen bespreken en leveren daar graag input voor.’


Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties (AFWC)

De AFWC in een notendop

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bestaat sinds 1917. Het is de belangenvereniging van negen woningcorporaties in Amsterdam. De AFWC stimuleert netwerken en onderhoudt deze namens de leden. Daarnaast is de belangenvereniging een lokaal en regionaal centrum voor kennis over de woningmarkt en vergaat ze de gegevens over alle 15 corporaties in de Stadsregio Amsterdam. De federatie verzamelt relevante kennis over ontwikkelingen binnen en buiten de sector en deelt deze met de leden. Ook vertegenwoordigt de AFWC de belangen van de leden bij relevante stakeholders en verleent het shared services en diensten.